Všeobecné podmínky užívání  W3Market.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1 Uživatelem se rozumí každý návštěvník W3Market.cz (dále jen „Server“), který se připojí k Serveru prostřednictvím internetu či jiného rozhraní, přičemž Uživatelem se rozumí i návštěvník, který si vytvořil účet (zaregistroval se) na Serveru.

1.2 “Pravidly” se rozumí obsah webové stránky dostupný na internetové adrese https://www.w3market.cz/cs/pravidla a tvoří nedílnou součást těchto Všeobecných podmínek.

1.3 “Cookies” se rozumí obsah webové stránky dostupný na internetové adrese https://www.w3market.cz/cs/cookies a tvoří nedílnou součást těchto Všeobecných podmínek.

1.4 Uživatel bere na vědomí a bez výhrad souhlasí s obsahem a ustanoveními ve Všeobecných podmínkách, včetně Pravidel a Cookies. V případě, že Uživatel s uvedeným obsahem a ustanoveními nesouhlasí, není oprávněn užívat Server ani služby poskytované prostřednictvím Serveru a Server neprodleně opustí. Uživatel dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že je sám Uživatel odpovědný za kontrolu aktuálnosti Všeobecných podmínek, Pravidel i Cookies, obsažené informace a ustanovení se zde mohou měnit.

1.5 Provozovatelem Serveru je Jakub Lacko, IČ: 05309425, se sídlem Louny, Výškov 144, PSČ 440 01 (dále jen “Provozovatel”).

1.6 Jakékoliv užívání Serveru a jeho služeb je vyhrazeno výhradně osobám, které dosáhly osmnácti let věku (zletilosti). Zároveň je užívání Serveru vyhrazeno pouze osobám, které jsou oprávněny přistupovat ke všem službám a všem informacím Serveru, a to dle zákonů země, ve které se taková osoba nachází, sídlí, nebo ze které využívá přístup k Serveru. Pokud Uživatel nedosáhl osmnácti let věku (plnoletosti) nebo pokud se na Uživatele vztahuje jakýkoliv zákaz přístupu ke službám a informacím Serveru dle zákonů země, ve které se Uživatel nachází, sídlí, nebo ze které využívá přístup k Serveru, opustí Uživatel neprodleně tyto stránky, přičemž bere na vědomí, že v takovýchto případech je jakékoliv využívání Serveru zakázáno.

2. Práva a povinnosti Uživatele

2.1 Uživatel se zavazuje, že si je vědom faktu, že veškerý obsah a veškeré informace, které jsou na Serveru dostupné, jsou pouze informativního charakteru, nemusejí se žádným způsobem zakládat na pravdě a nemusejí odpovídat reálnému stavu. Provozovatel tedy žádným způsobem neodpovídá za jakékoliv možné škody, které souvisejí s informacemi a transakcemi uskutečněnými v souvislosti s obsahem Serveru. Za veškeré jednání, ať už jakýmkoliv způsobem souvisejícím se Serverem, je Uživatel odpovědný výhradně sám.

2.2 Uživatel se zavazuje, že na Server nebude vkládat obsah či odkazy na obsah, který:

  • obsahuje viry nebo jiné počítačové kódy, soubory nebo programy, které přeruší, zničí nebo jakkoliv omezí funkčnost počítačového softwaru nebo hardwaru nebo telekomunikačního zařízení či jinak umožňuje nezákonné použití počítače nebo počítačové sítě,
  • vybízí k jednání, které by mohlo být klasifikováno jako trestný čin či občanskoprávní přestupek,
  • jakýmkoliv způsobem porušuje autorská práva či duševní vlastnictví.

2.3 Umístěním obsahu nebo odkazu na Server Uživatel pověřuje Provozovatele k automatizovanému zpracování, uložení a zobrazení příslušných analyzovaných informací na serveru. Uživatel, který vkládá na Server obsah nebo odkaz prohlašuje, že je oprávněn vkládaný obsah nebo odkaz na Server umístit. Uživatel bere na vědomí, že plně odpovídá za to, aby obsah nebo odkazy nebyly v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy České republiky nebo země, ve které se Uživatel nachází, sídlí, nebo ze které využívá přístup k Serveru. Uživatel se zavazuje odškodnit Poskytovatele za veškerou škodu, která mu vznikne porušením těchto Všeobecných podmínek a ze strany Uživatele.

2.4 Uživatel není oprávněn zpřístupnit své přihlašovací údaje umožňující přístup na jeho uživatelský účet třetí osobě. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody, jako by se zneužití dopustil sám. V případě, že se Uživatel dozví nebo bude mít důvodné podezření o zneužití svého účtu (či neoprávněném přístupu k němu), je povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat Provozovatele. V případě, že tuto skutečnost Poskytovateli bezodkladně neoznámí, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody, jako by se zneužití dopustil sám.

2.5 Uživatel se zavazuje, že se nebude pokoušet získat neoprávněný přístup ke kterékoliv ze služeb Serveru, k uživatelským účtům, zdrojovým kódům nebo sítím, a to prostřednictvím hackování, dolování hesel nebo užitím jakýchkoliv jiných prostředků.

2.6 Uživatel souhlasí s Pravidly Serveru a zavazuje se jednat výhradně v souladu s Pravidly. Uživatel, jemuž byl zablokován nebo zrušen účet, není oprávněn nadále užívat služby nebo server, a to ani pod odlišným účtem.

2.7 Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn kdykoliv a jakýmkoliv způsobem upravit server, jakož i poskytované služby a jejich rozsah, a to bez předchozího upozornění Uživatele. Uživatel dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že tyto úpravy mohou mít vliv na funkčnost jednotlivých služeb, případně tuto funkčnost mohou i zcela vyloučit.

3. Práva a povinnosti Provozovatele

3.1 Provozovatel není povinen provádět kontrolu oprávněnosti nebo neoprávněnosti jakéhokoliv obsahu nahraného Uživatelem. Toto platí i pro obsah komunikace mezi Uživateli.

3.2 Provozovatel neodpovídá za porušování duševního vlastnictví a jiných práv. V případě zjištění takového porušení, kontaktujte Provozovatele prostřednictvím kontaktního formuláře a zažádejte o odstranění závadného obsahu. Provozovatel je v takovémto případě oprávněn si vyžádat informace, které ověří oprávněnost požadavku na odstranění takovéhoto obsahu.

3.3 Provozovatel Serveru žádným způsobem neodpovídá za jakékoliv možné závazky souvisejí s komunikací, nabídkami, transakcemi či převody mezi Uživateli Serveru.

3.4 Provozovatel je oprávněn veškeré Uživatelem vložené informace, odkazy a nabídky upravit, přerušit nebo odstranit. Provozovatel je oprávněn tyto změny provádět bez předchozího upozornění nebo výzvy k nápravě, a to bez jakéhokoliv nároku na náhradu škody. Provozovatel je rovněž oprávněn kdykoliv Uživatele vyřadit ze systému a/nebo mu odepřít přístup na Server.

3.5 Provozovatel si vyhrazuje právo určit způsob zobrazování veškerých příspěvků a nabídek na Serveru, včetně způsobu jejich třídění. Provozovatel je oprávněn způsob zobrazování a třídění příspěvků, nabídek a informací kdykoliv změnit.

3.6 Provozovatel je oprávněn omezit práva Uživatele a/nebo rozsah služeb poskytovaných Uživateli nebo mu zablokovat či úplně zrušit jeho účet. Provozovatel je oprávněn takovéto zásahy provádět bez předchozího upozornění a není povinen poskytovat Uživateli odůvodnění.

3.7 Provozovatel je oprávněn kdykoliv a jakýmkoliv způsobem upravit Server, jakož i poskytované služby a jejich rozsah, Všeobecné podmínky, Pravidla, Cookies, a to bez předchozího upozornění Uživatele.

 4. Odpovědnost za škodu

4.1 Uživatel považuje veškeré informace, nabídky a obsahy zpráv na Serveru jako údaje s čistě informativním charakterem a zavazuje se, že nebude žádným způsobem domáhat odškodnění po provozovateli Serveru. Za veškeré jednání související s transakcemi a převody jakéhokoliv charakteru nese Uživatel odpovědnost sám. Případné odškodnění je tak Uživatel oprávněn vymáhat pouze po účastníkovi převodu či transakce, přičemž prodej, převod ani transakce nepatří v žádném případě mezi služby tohoto serveru. Provozovatel nepřebírá žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za kvalitu či původ nabízeného zboží a/nebo služby, ani za jejich upotřebitelnost k účelu, k nimž jsou určeny. Odpovědnost za dodání, převzetí zboží nebo poskytnutí služby a zaplacení zboží a/nebo služby nesou plně Uživatelé sami.

4.2 Provozovatel neodpovídá za odkazy, informace, zprávy ani za jakýkoliv jiný obsah přidávaný Uživatelem, taktéž neodpovídá za porušování duševního vlastnictví a jiných práv. Uživatel se zavazuje odškodnit Provozovatele za veškerou škodu, která Provozovateli vznikne v případě porušení duševního vlastnictví nebo jiných práv.

4.3 Uživatel se zavazuje odškodnit Provozovatele za veškerou škodu, která Provozovateli vznikne a za porušení zákonů země, ve které se Uživatel nachází, sídlí, nebo ze které využívá přístup k Serveru.

4.4 Provozovatel nezaručuje Uživatelům nepřetržitou funkčnost a bezchybnou činnost Serveru ani neodpovídá za škody, které by mohli být způsobeny v souvislosti s využíváním jakýchkoliv služeb Serveru.

5. Ochrana osobních údajů, obchodní sdělení a souhlas s elektronickým zasílání informací

5.1 Provozovatel chrání informace a osobní údaje obdržené od Uživatelů, a to včetně osobních (popř. citlivých) údajů, v souladu s právními předpisy.

5.2 Uživatel bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v rámci služeb a využívání Serveru Uživatelem, mohou být Uživateli zobrazovány reklamní a/nebo propagační sdělení. Uživatel souhlasí s tím, že jeho data mohou být dále používána pro marketingové účely a zasílání komerčních sdělení.

5.3 Uživatel uděluje Provozovateli jakožto správci osobních údajů souhlas se zpracováním svých osobních údajů, zejména pak osobních údajů poskytnutých při registraci, včetně záznamu a zpracování IP adres Uživatele. Uživatel uděluje Provozovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů i pro jiné obchodní a marketingové účely provozovatele.

5.4 Uživatel potvrzuje, že se seznámil s Cookies a souhlasí s jejich obsahem.

5.5 Vytvořením uživatelského účtu na Serveru Uživatel souhlasí s tím, že informace, upozornění, nabídky a data týkající se služeb Serveru je oprávněn Provozovatel zasílat elektronicky.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Tyto Podmínky nabývají platnosti a jsou účinné ode dne 20.3.2017.

6.2 Provozovatel je oprávněn Všeobecné podmínky, Pravidla a Cookies kdykoliv změnit s účinností ke dni, kdy je nová verze na Serveru aktualizována. Za kontrolu aktuálnosti Podmínek je odpovědný Uživatel sám.

6.3 Provoz serveru, užívání jeho služeb a veškeré právní vztahy mezi Provozovatelem a Uživateli se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory bude rozhodovat příslušný soud České republiky.


Publikováno / aktualizováno: 20.3.2017 / 20.3.2017.